Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Công Bình

Ảnh hưởng của công trình thủy điện sông Bung 4 đến tài nguyên đất và sinh kế của người dân tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Công Bình - Huế 2014 - 94tr. 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Dương Viết Tình.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014,

Tài liệu tham khảo: Tr. 93 - 94.

Xác định hiện trạng tài nguyên đất và sinh kế của người dân tại khu vực xây dựng thủy điện Sông Bung 4. Đánh giá tác động của các công trình thủy điện Sông Bung 4 đến nguồn tài nguyên đất và sinh kế của người dân tại khu vực nghiên cứu. Đề xuất giải pháp quản lý nguồn tài nguyên đất lâm nghiệp bền vững.


Đất đai--Luận văn

Tài nguyên đất Sinh kế Quản lý đất

TNĐ.QLĐ / 2014/N

Powered by Koha