Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngô, Văn Thành

Hiện trạng pháp lý và vai trò đất lâm nghiệp đối với nông hộ vùng núi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Chuyên nghành: Phát triển Nông thôn, Mã số: 60.62.01.16 Ngô Văn Thành - Huế 2015 - 83tr. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: TS. Trương Quang Hoàng

Tài liệu tham khảo: Tr.84 - 85

Tình trạng đất đai và tình trạng pháp lý đất lâm nghiệp của nông hộ vùng núi huyện Bố Trạch. Mâu thuẩn trong sử dụng đất lâm nghiệp không có giấy tờ hợp pháp của nông hộ. Vai trò và giải pháp đối với vấn đề đất lâm nghiệp không có giấy tờ hợp pháp của nông hộ.


Đất lâm nghiệp--Phát triển Nông thôn--Luận văn

Vai trò và pháp lý Đất lâm nghiệp Giấy tờ hợp pháp

KN.PTNT / 2015/N

Powered by Koha