Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Mai, Ngọc Thuận

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Mai Ngọc Thuận - Huế 2016 - 120tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Trần Thị Lệ

Luận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016.

Tài liệu tham khảo: Tr.86 - 88

Nghiên cứu một số chỉ tiêu cơ bản về đặc trưng hình thái và khả năng sinh trưởng phát triển của các giống lúa thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng chống chịu một số sâu bệnh hại chính và chống đổ ngã, khả năng chịu lạnh của các giống lúa. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa. Nghiên cứu phẩm chất của giống lúa có khả năng thích ứng, cho năng suất cao.


Khoa học cây trồng--Tỉnh Quảng Bình--Luận văn

Giống lúa Giống lúa ngắn ngày

NH.KHCT / 2016/M

Powered by Koha