Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Thị Hùng Cường

Nghiên cứu một số giống lúa thuần trung ngày mới năm 2016 - 2017 tại Quảng Ngãi. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Trương Thị Hùng Cường - Huế 2017 - 92tr.,pl Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: PGS.TS. Trần Thị Lệ

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp -- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2017.

Tài liệu tham khảo: Tr.67 - 70

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của các giống lúa; đặc điểm nông sinh học của các giống lúa; tình hình sâu bệnh hại chính và của các giống lúa; các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa; chất lượng gạo, một số chỉ tiêu sinh hóa và chất lượng cơm của các giống lúa.


Giống lúa--Khoa học cây trồng--Quảng Ngãi--Luận văn

Giống lúa Sinh trưởng Sâu bệnh Năng suất Chất lượng gạo

NH/KHCT / 2017/T

Powered by Koha